1.        DEFINITIES

1.1      Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het officiële verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van tickets en/of -andere producten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en andere bepalingen.

1.2      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.3      Klant, u, uw: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de overeenkomst aangaat voor de aankoop van de tickets en/of -producten zoals hierin bepaald.

1.4      Bombomatic.com: Het enige officiële verkooppunt voor Bombomatic-tickets en merchandise.

1.5    Festivalorganisator: Project bv, met maatschappelijke zetel in de Tybaartstraat 46, 9170 Sint-Gillis-Waas, België, en ondernemingsnummer BE 0846.677.564, de organisator en producent van het event.

1.6    Eventbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig Bombomatic Ticket(zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het event gebruikt volgens de Overeenkomst.

1.7    Officieel verkoopkanaal: Tickets en/of -producten kunnen enkel worden via www.bombomatic.com

2.        TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

2.1      Algemene bepalingen

2.1.1   De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via het officiële verkoopkanaal: www.bombomatic.com.

2.1.2   Indien u niet alleen tickets en/of -goederen voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop en om vóór uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen. 

 3.       TICKETS EN/OF -PRODUCTEN: ALGEMENE BEPALINGEN

3.1      Leeftijdsgrens

3.1.1   De minimumleeftijd voor toegang tot het event is achttien (18) jaar. Ieder die geboren is in 2004 zal toegang krijgen tot het event, ook als die persoon slechts 18 jaar wordt na het event. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De eventorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de eventbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2      Officiële Verkoopkanalen

3.2.1   Tickets en/of -producten kunnen alleen via het officiële verkoopkanaal worden gekocht: www.bombomatic.com

3.2.2   Tickets en/of -producten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen, worden door de eventorganisator niet als geldig beschouwd en de eventorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het ticket de toegang tot het event te weigeren.

4.        AANSPRAKELIJKHEID

4.1      Aansprakelijkheid van de eventbezoeker

Weigering van toegang

4.1.1   Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het event geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

4.1.2   De eventorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het event of andere evenementen die door de eventorganisator, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het event).

Vervolging

De eventorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste tickets te vervolgen.

 5.2      Aansprakelijkheid van de Eventorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1   De eventorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de eventorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn gevolgschade en opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

5.2.2   De eventorganisator

Eventorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële eventparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Overmacht

5.2.3   De eventorganisator kan het evenement alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de eventorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het evenement te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt verstaan: het optreden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het evenement onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht hieronder.

5.2.4   In geen geval is een terugbetaling van de aankoopprijs mogelijk bij annulering van een evenementticket wegens bezorgdheden over terroristische dreigingen en/of aanslagen.

 
 6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

6.1      Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels.

6.2      Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen. De eventorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.

7.   OVERIGE BEPALINGEN

7.1    Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

HUISREGELS

TOEGANGSCONTROLE 

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het evenement, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de eventgangers in gevaar kunnen brengen. 
 • De toegang tot het evenement kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van de eventruimte worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

 VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het evenement:
  • zelf eten en drinken meebrengen;
  • zelf eten en drinken in glas meebrengen;
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  •  

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

 • Tijdens het evenement worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het evenement, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door Project D&A BV en haar partners.
 • Camerabewaking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het evenement en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de eventganger te controleren. 
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, enz.! 

VERLIES OF BESCHADIGING

De artiesten en de organisatoren van Bombomatic kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De eventorganisator kan Bombomatic alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om Bombomatic te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De eventorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.